My Story of Straight Path 2 Paradise السَّلَامُ عَلَيْكُم

“เรื่องราวของผม= ทางไปสวรรค์” - เขียนโดย ครูด๊อก

 Written by Khru Doc  

   السَّلَامُ عَلَيْكُمْ‎

 = As-SaLāMu ʿAlayKum

อัสลามมูอาลัยกุมครับ 

= “Peace be upon you” 

สันติภาพจงมีแด่คุณ 

= พระเจ้าอวยพรคุณครับ 

 

A- My STORY 

เรื่องราวของผม

“Many people returning from Hajj, Islam Pilgrimage, they are having visions and dreams of a Prophet in White. 

Have you had a dream or vision of a man clothed in white?”  

“บรรดาผู้แสวงบุญอิสลามหลายคนที่กลับมาจากการประกอบพิธีฮัจย์ พวกเขาเห็นนิมิตและฝันถึงท่านศาสดาในชุดขาว คุณเคยมีความฝันหรือได้รับนิมิตเกี่ยวกับผู้ชายที่สวมใส่ชุดสีขาวหรือไม่?” 


B- My STORY 

เรื่องราวของผม

In the year 2004 (2547) just before the Tsunami Water Wave hit South Thailand I visited AoNang Krabi and then in the year 2005 (2548) I visited Thailand again with my Wife. In the year 2006 (2549) we moved to Thailand through a Sponsorship by Fairtex Muay Thai in Bangkok and Pattaya. I also had a vision of a MAN in White Light; a Heavenly KING in the Kingdom of Thailand.  

ผมได้เดินทางมาท่องเที่ยวที่อ่าวนาง จ.กระบี่ ในปี 2004 (2547) ก่อนเหตุการณ์คลื่นยักษ์สึนามิที่เกิดขึ้นในประเทศไทย ต่อมาในปี 2005 (2548) ผมกลับมายังประเทศไทยอีกครั้งพร้อมภรรยา 

จนกระทั่งปี 2006 (2549) เราได้ย้ายมาอาศัยอยู่ในประเทศไทย โดยผ่านการสนับสนุนของค่ายมวยแฟร์เท็กซ์ในกรุงเทพฯและพัทยา ผมได้เห็นนิมิตของชายคนหนึ่งในแสงสีขาว ราชาแห่งฟ้าสวรรค์ในราชอาณาจักรไทย

image15

عيسى المسيح - ʿĪsā Al-Masīḥ

عيسى المسيح - อิซาอัลมาซิห์n

 C- My STORY  

 عيسى المسيح

 ʿĪsā Al-Masīḥ [PBUH]

อิซาอัลมาซิห์n [PBUH]

Peace Be Upon Him = [PBUH] = 

มาจากคำว่า peace be upon him ครับ 

 

In the year 2018 (2561) I started to pray and made Muslim friends in (5) different Islam Mosques in Krabi South Thailand area. 

I have many Muslim family friends now, I started to read the Qur’an/Koran and it was revealed to me that the Prophet in White is Isa Al-Masih [PBUH].   

ในปี 2018 (2561) ผมเริ่มต้นอธิษฐาน และสร้างสัมพันธ์กับเพื่อนชาวมุสลิมจากมัสยิดต่างๆ (5) แห่งในจังหวัดกระบี่ ภาคใต้ของประเทศไทย ปัจจุบันผมมีเพื่อนเป็นครอบครัวชาวมุสลิมมากมาย ผมได้เริ่มอ่านอัลกุรอาน และได้รับการสำแดงว่าศาสดาในชุดขาวคือ อิซอัลมาซิห์ [PBUH]


 D- My STORY   

 عيسى المسيح

 ʿĪsā Al-Masīḥ [PBUH]

อิซาอัลมาซิห์n [PBUH]


Isa Al-Masih [PBUH] in the Qur’an/Koran is an amazing person, he does miracles, is a healer and a very righteous person according to the Holy Qur’an/Koran !! 

อิซาอัลมาซิห์ [PBUH] ใน Qur’an/อัลกุรอาน เป็นบุคคลที่น่าทึ่ง อิซาทำปาฏิหาริย์ อิซาสามารถรักษาผู้คนได้ และอิซาเป็นคนชอบธรรมมากตามพระคัมภีร์กุรอ่านศักดิ์สิทธิ์ Qur’an/อัลกุรอาน 


Do YOU want/need a “Promise Straight PATH to Paradise” 

and a Promise out of HELL ?? 

คุณต้องการ "คำสัญญาที่นำเราสู่สวรรค์" 

และ สัญญาที่นำเราออกจากนรกหรือไม่

 

Do want/need a Promise out of HELL for your Family and Friends ?? 

คุณต้องการคำสัญญาที่จะนำครอบครัว

และเพื่อนของคุณออกจากนรกหรือไม่ 


Isa Al-Masih [PBUH] in the Only ONE who has the Promise from Allah/GOD !! 

อิซาอัลมาซิห์ [PBUH] 

คือผู้เดียวที่มีคำสัญญานั้นจากอัลลอฮฺ/พระเจ้า 

image16

عيسى المسيح - ʿĪSĀ AL-MASĪḤ

عيسى المسيح - อิซาอัลมาซิห์n

 E- My STORY  

عيسى المسيح

ʿĪsā Al-Masīḥ [PBUH]

อิซาอัลมาซิห์n [PBUH]

 

Qur’an/Koran Surah 3 Al-Imran Ayat 42-59

 อัลกุรอาน บทที่ 3 Al-Imran และข้อ 42-59


1- Isa is the only one born of a Virgin and her name is Mary. This event is a big sign to the world and it is beyond the reach of understanding. This is the biggest Holy Day Celebration all over the world and in English = Christmas !!

อิซาเป็นคนเดียวที่เกิดจากสาวพรหมจารี และชื่อของเธอคือ มารีย์ (นางมัรยัม) เหตุการณ์นี้เป็นหมายสำคัญที่ยิ่งใหญ่ให้กับโลกและมันเกินขอบเขตของความเข้าใจ นี่คือการเฉลิมฉลองวันสำคัญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดทั่วโลกและในภาษาอังกฤษ เรียกว่า = คริสต์มาส


2- Isa is the only one with the Name Christ [The King, The Anointed One]. Isa is coming back as Al-Masih/The Anointed One to judge the world/earth and to establish Heaven’s Kingdom back on the earth. 

อีซาเป็นคนเดียวที่มีชื่อว่า "คริสต์" [จอมกษัตริย์, ผู้ที่ถูกเจิม] อิซ กำลังกลับมาในฐานะ อัล-มาสิห์/ผู้ที่ถูกเจิมเพื่อตัดสินโลก/โลกและเพื่อสร้างอาณาจักรสวรรค์ขึ้นมาบนโลก


3- Isa is the only one that will be honoured on Earth, in Paradise to come and is really close to GOD/Allah now. 

อีซาเป็นผู้เดียวเท่านั้นที่จะได้รับเกียรติบนโลก ในสวรรค์ที่จะมาถึง และใกล้ชิดกับพระเจ้า/อัลลอฮ ตอนนี้จริงๆ

 

 F- My STORY 


4- Isa is the only one that has spoken to men from being a baby to manhood and he is the Righteous ONE of GOD/Allah now. WHY is Isa Righteous ??  

อีซาเป็นเพียงผู้เดียวเท่านั้นที่พูดกับมนุษย์ ตั้งต่ทารกแรกเกิดจนถึงวัยผู้ใหญ่ และเขาเป็นบุคคลผู้ชอบธรรมของพระเจ้า/อัลลอฮ ทำไมอิซถึงชอบธรรม 

5- Isa is the only one that will have revelation and wisdom from Allah in understanding the Taurat/Torah 5 first Books of the Old Testament Bible and the Injeel/Gospels 4 first Books of the New Testament. 

อีซาเป็นเพียงคนเดียวที่ได้รับการเปิดเผยและสติปัญญาจากอัลเลาะห์ในการเข้าใจอัตเตารอ[Taurat]/โทราห์ หนังสือ 5 เล่มแรกของคัมภีร์ไบเบิลภาคพันธสัญญาเก่าและ[Injeel]/หนังสือพระวรสาร 4 หนังสือเล่มแรกของพันธสัญญาใหม่ 

6- Isa is the only one that made a bird out of clay and breathe the Life breathe of Allah into it so it became alive !! He has Allah’s breathe of Life !! 

อีซาเป็นคนเดียวที่สร้างนกจากดินเหนียวและใส่ลมหายแห่งชีวิตของอัลลอฮ จนทำให้นกนั้นมีชีวิตขึ้นมา พระองค์มีลมหายใจแห่งชีวิตของอัลลอฮ

7- Isa is the only one that healed the blind, the leper and brought the dead back to life. He has Allah’s power to heal !! 

อีซาเป็นคนเดียวที่รักษาคนตาบอด คนโรคเรื้อน และทำให้คนตายกลับมามีชีวิต พระองค์มีอำนาจแห่งการรักษาขององค์อัลเลาะห์ 

image17

عيسى المسيح - ʿĪSĀ AL-MASĪḤ

عيسى المسيح - อิซาอัลมาซิห์n

 G- My STORY

عيسى المسيح

ʿĪsā Al-Masīḥ [PBUH]

อิซาอัลมาซิห์n [PBUH]


 H- My STORY


*** Please lift up a PRAYER for the Translation to continue & BE Blessed !! ***


... To Be CONTINUED ... ahhhmen !! ;-) ...

image18

Please Pray ... Help ... Support

There is nothing like this in Thailand and in 90% of Islam that is reaching out to the Muslim people that want to know a Straight PATH PROMISE to Paradise Heaven ... please help and support.

Pay with PayPal or a debit/credit card

References

image20

Amazon BOOKS

References for Muslim/Islam Ministry: 


Book: Talking About Isa: Sharing Jesus with Your Muslim Friend

https://www.amazon.com/Talking-About-Isa-Sharing-Muslim-ebook/dp/B0719CXK46 


Book: No God but One: Allah or Jesus? 

https://www.amazon.com/God-but-One-Investigates-Christianity-ebook/dp/B01863JQXO 

Videos WebPages Info

السَّلَامُ عَلَيْكُم 

Al-SaLam Mu ALayKum ----     “Peace be with you”

อัสลามมูอาลัยกุมครับ - สันติภาพจงมีแด่คุณ

Pray in the Name of Jesus Christ God=ในนามพระเยซูคริสต์เจ้า

Lord continue to give Visions and Dreams … ahhhmen !! ;-) 

Thousands of Muslims are coming to know Isa Al-Mesih as the only Savior with a Promise to Paradise/Heaven !! https://web.facebook.com/watch/?v=523374671771391


Qur’an/Koran English - https://www.islamicity.org/quransearch/ 


Lift up a prayer for us … Set a DATE to visit us … Thanks. ;-)  

https://www.facebook.com/DocDocto/videos/1295978500521410/


Church Wi Thee Phorn Thailand คริสตจักรวิถีพร กระบี่ - https://www.facebook.com/Witheephorn 


Imam Mohamad Tawhidi -  https://youtu.be/KHIsVmeGOm8


Muslim Brotherhood - https://youtu.be/JPwkCV0KSpM 


Seeking Allah Finding Jesus - https://youtu.be/IBGK-8fjpHM


Facts about His-Story - https://youtu.be/nyIptLD939U 


Christ did DIED on the Cross - https://youtu.be/nWY-6xBA0Pk 


“Sheep among the Wolves” Muslim Ministry Videos 

Volume 1- https://www.youtube.com/watch?v=Ndf8RqgNVEY&feature=youtu.be 

Volume 2- https://www.youtube.com/watch?v=Ndf8RqgNVEY&feature=youtu.be 


WHY is ISA Al-Masih so Different, so Special, so PURE and so Exceptional?  WHY?

What SACRIFICE are YOU offering to Allah/God that HE will accept?

https://web.facebook.com/notes/khru-doc/story-path-2-paradise-%E0%B9%81%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2/994608950724991/ 

 

Customers have questions, you have answers. Display the most frequently asked questions, so everybody benefits.